งานสัมมนาเชิงวิชาการ Outstanding Technologist Awards and STI Forum

07 Oct 2019
เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมมือกับ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานประกาศผลรางวัลพระราชทานนักเทคโนโลยีดีเด่น และงานสัมมนาเชิงวิชาการ Outstanding Technologist Awards and STI Forum เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีต่อนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ รวมทั้งผลักดันให้ผลงานวิจัยได้เชื่อมโยงไปสู่ตลาดธุรกิจ โดยสร้างโอกาสให้ผู้บริหารจากภาคส่วนต่างๆ นักเทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญด้าน STI ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายใต้หัวข้อ Turning Science & Technology into Business ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรต่างประเทศและผู้บริหารองค์กรชั้นนำในประเทศไทย เข้าร่วมแบ่งปันแนวคิด ประสบการณ์การพัฒนา และต่อยอดงานวิจัยทางด้าน STI ให้สามารถตอบสนองความต้องการของโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน โดยกำหนดจัดงานดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ
งานสัมมนาเชิงวิชาการ Outstanding Technologist Awards and STI Forum

ชื่องาน: Outstanding Technologist Awards and STI Forum

หัวข้อ: Turning Science & Technology into Business

วันที่จัดงาน: พฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562

เวลา: 08.30 – 16.30 น.

สถานที่: ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ