ภาพข่าว: บตท. ร่วม Workshop กับประเทศสมาชิก ASMMA ณ ประเทศญี่ปุ่น

22 Nov 2019
วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2562) นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหาร บตท. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับองค์กรตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยนานาประเทศในหัวข้อ "Workshop on Green Housing Finance 2019" เพื่อศึกษานโยบายด้านที่อยู่อาศัย และการระดมทุนของญี่ปุ่นผ่านตราสารเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินธุรกรรม รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย (Asian Secondary Mortgage Market Association : ASMMA) กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Housing Finance Agency : JHF) สังกัดกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Mr.Masahiro Kobayashi, Director General of International Affairs and Research Department, JHF ให้การต้อนรับ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ภาพข่าว: บตท. ร่วม Workshop กับประเทศสมาชิก ASMMA ณ ประเทศญี่ปุ่น