Land… ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในการแถลงข่าวจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

13 Aug 2019
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำผลงานสถานีวิจัยลำตะคอง "เมล็ดพันธุ์มีชีวิต" ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ เนื่องในงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานการแถลงข่าว ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม
Land… ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในการแถลงข่าวจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562

อนึ่ง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ จัดโดย กระทรวง อว. ดำเนินการโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทอง โดย วว. จะนำผลงานวิจัยและพัฒนา "TISTR Land… ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" เข้าร่วมจัดแสดงด้วย นำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่ที่ทันสมัยและดึงดูดใจผู้เข้าชม ในรูปแบบนิทรรศการที่เกี่ยวเนื่องกับความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของ วว. ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อาทิ ต้นกำเนิดเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต ผลงานวิจัยทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม การแก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรเพื่อชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก โดยมุ่งเน้นผลงานเด่นของ 10 จังหวัดยากจนในประเทศไทย เพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่เยาวชนและพัฒนาต่อยอดไอเดียด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

Land… ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในการแถลงข่าวจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 Land… ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในการแถลงข่าวจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 Land… ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในการแถลงข่าวจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562