เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ร่วมเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

20 Feb 2020
ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย "เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2563 โดย นายจอมกิติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายประพาฬพงษ์ มากนวล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรุงเทพมหานคร กว่า 11 หน่วยงาน เข้าร่วมในพิธี ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ร่วมเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

โครงการค่าย "เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ" ดำเนินการขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึก รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ผ่านการปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสมบัติของชาติ ให้กับเยาวชน โดยออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้ จากหน่วยงานต่างๆ ในแบบ Active Learning เน้นการลงมือปฏิบัติจริง และเรียนรู้ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ

การเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยให้เยาวชนสามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้อย่าง มีศักยภาพเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของชาติตาม "ศาสตร์พระราชา" ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้ง "สืบสาน รักษา และต่อยอด" ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ"แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร" ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชานุญาตให้โครงการค่าย "เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

นอกจากนี้โครงการค่าย "เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ" ยังเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี "ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานไม่ว่าทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต อันนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ กลุ่ม ทรู ได้ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการฯ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์นำหลักสูตรการตลาดเบื้องต้น เพื่อสอนให้รู้จักการวางแผนการตลาด และสร้างโมเดลการพัฒนา โดยมีการคำนึงถึงจริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Business Ethics) ควบคู่ไปด้วย, กลุ่ม ทรู นำ App We Grow ร่วมอบรมในหลักสูตร เรียนรู้คุณค่าพรรณไม้ด้วยเทคโนโลยี กว่า 6 ปี มีเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรม มากกว่า 38,000 คน

ในปี 2563 กำหนดการจัดค่ายฯ จะมีขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน โดยค่ายแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 60 คน จำนวน 10 โรงเรียน ทั้งนี้ กลุ่ม ทรู กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ และ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมจัดอบรมแบบบูรณาการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริง

ในปีนี้ทรูยังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่าให้กับเยาวชน โดยมอบแว่นตาเสมือนจริง หรือ แว่น VR 360° ให้ 31 ศูนย์ ศูนย์ละ 6 ตัว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สภาพป่าและธรรมชาติที่แตกต่างในแต่ละภูมิภาคของประเทศ รวมถึงสถานที่สำคัญๆ แบบเสมือนจริง จากวีดิทัศน์มุมมอง 360 องศา ผ่านแว่น VR อีกด้วย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ร่วมเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ร่วมเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563