กยท. ปลื้ม รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ และดิจิทัล ประจำปี 2562

25 Dec 2019
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้ารับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2562 สาขา บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใต้แนวคิด "พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล" โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานภายในงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
กยท. ปลื้ม รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ และดิจิทัล ประจำปี 2562

นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังจากที่ กยท. รับรางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น หรือ SOE Award อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งการจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล" เพื่อเป็นการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาองค์กรในมิติต่างๆ

โดยในส่วนของ กยท. ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงตอบสนองต่อการให้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร รางวัลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนที่ กยท. ได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพระบบสารสนเทศและดิจิทัลของ กยท. ดียิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคต กยท. จะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับวงการยางพารา เช่น ด้านการตลาด นำมาช่วยในเรื่องของการซื้อขายยางพารา เพื่อประหยัดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงนำมาใช้ประโยชน์ด้านนวัตกรรมเพื่อบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สมกับการเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านยางพารา ที่รับผิดชอบบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบครบวงจร อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณพนักงานของ กยท. ทุกคนที่ทำให้ กยท. ได้รับรางวัลนี้

"ผมขอขอบคุณพนักงาน กยท. ทุกท่าน โดยเฉพาะฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ที่ช่วยขับเคลื่อนผลักดันให้ กยท. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจน้องใหม่ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2558 ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาว กยท. ทุกๆ คน"