กรมพลศึกษา จับมือ 20 กระทรวง 4 หน่วยงานรัฐ จัดงาน Power Up ส่งเสริมการออกกำลังกาย

11 Dec 2019
กรมพลศึกษา ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จับมือ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานราชการ จัดงาน Power UP ประสานพลัง ออกกำลัง สร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้ โครงการจัดงานประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และ นันทนาการของประชาชน โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน Power Up ประสานพลัง ออกกำลัง สร้างเสริมสุขภาพ และเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการออกกำลัง เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน ระหว่างส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานภาครัฐ โดยมีนายอนันท์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา คณะผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธี โดยมีวัตถุปนะสงค์
กรมพลศึกษา จับมือ 20 กระทรวง 4 หน่วยงานรัฐ จัดงาน Power Up ส่งเสริมการออกกำลังกาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมพลศึกษา จัดงาน Power Up

ด้วย กรมพลศึกษา ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จับมือ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานราชการ จัดงาน Power UP ประสานพลัง ออกกำลัง สร้างเสริมสุขภาพ

ภายใต้ โครงการจัดงานประสานความร่วมมือในการส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และ นันทนาการของประชาชน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน Power Up ประสานพลัง ออกกำลัง สร้างเสริมสุขภาพ และเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการออกกำลัง เล่นกีฬา และนันทนาการของประชาชน ระหว่างส่วนราชการ 20 กระทรวง และ 4 หน่วยงานภาครัฐ

โดยมีนายอนันท์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา คณะผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธีโดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. สร้างความร่วมมือในการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของ การออกกำลังกาย และการกีฬาขั้นพื้นฐาน สร้างความสนใจและความรักในการกีฬา พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา และเพิ่มโอกาสในการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงทุกหน่วยงาน

2. เพื่อความร่วมมือในการสนับสนุน พัฒนา ส่งเสริม และเสริมสร้างขีดความสามารถใน การพัฒนาการบริหารจัดการการกีฬาและนันทนาการ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

3. เพื่อลดปัญหาด้านการสาธารณสุขของไทย