ภาพข่าว: "ม.ราชภัฏ จับมือแน่น ฝีมือแรงงาน พัฒนาศักยภาพแรงงานคนสุรินทร์"

21 Jan 2020
วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ โดยนายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ภาพข่าว: "ม.ราชภัฏ จับมือแน่น ฝีมือแรงงาน พัฒนาศักยภาพแรงงานคนสุรินทร์"

โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอนในสถานศึกษา กับ กระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงาน(การฝึกอบรมฝีมือแรงงานและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ) ตามอำนาจหน้าที่และความสมัครใจทั้งสองฝ่าย ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งด้านวิชาการ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่ เพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของแรงงานในท้องถิ่นและแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและรองรับประชาคมอาเซียน (AEC)