กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนพัฒนา New skill ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมความเข้มแข็งมหาวิทยาลัยราชภัฏด้าน NQI

09 Mar 2020

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) และสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะเจ้าภาพในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017” ให้กับ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เพื่อพัฒนา New skill บุคลากรของห้องปฏิบัติการ ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการจัดทำระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พร้อมแข่งขันได้ในระดับสากล

กิจกรรมพัฒนา New skill ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ  MOU ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อผลักดันการดำเนินงานให้ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฎให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล พร้อมรองรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น ให้ทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็วโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ