กทปส. เปิดให้ทุน 300 ลบ.หนุนวิจัยและพัฒนาด้านการบริการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเต็มประสิทธิภาพ

13 Jan 2020
กทปส. เปิดให้ทุน 300 ลบ.หนุนวิจัยและพัฒนาด้านการบริการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเต็มประสิทธิภาพ

กทปส. เดินเครื่องสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยการเปิดรับโครงการสนับสนุนทุนประเภทที่1 ประจำปี 2563 วงเงินรวม 300,000,000 บาท ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ด้านการบริการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง ด้านการวิจัย รวมถึงด้านการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมจริยธรรม พร้อมเชื่อมั่นว่าการให้ทุนดังกล่าวจะขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมการให้บริการกิจการกระจายเสีย งกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างเต็มประสิทธิภาพ

นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เปิดเผยว่า กทปส. มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง รวมทั้งผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการแข่งขันโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิจัยและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร อุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยในปี 2563 ที่กำลังจะมาถึงนี้ กทปส. จะเดินหน้าขับเคลื่อนและเปิดรับข้อเสนอให้ทุนตามโครงการประเภทที่ 1 ที่เป็นทุนลักษณะแบบเปิดกว้าง มุ่งเน้นให้เกิดการดำเนินการใหเประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้กรอบวงเงิน 300,000,000 บาท โดยหน่วยงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้สามารถยื่นข้อเสนอในการดำเนินการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก กทปส. ได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2563

สำหรับโครงการที่ กทปส. เปิดให้มีการยื่นขอรับการสนับสนุน ในปี 2563 นั้นจะต้องเป็นโครงการที่มีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ กทปส. ดังนี้

1. กิจกรรมหรือการดำเนินการด้านการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม ได้แก่ การจัดให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุได้เข้าถึงบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม มีวงเงินการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

2. กิจกรรมหรือการดำเนินการด้านส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม แลอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 3 ปี ได้แก่

(1) การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

(2) การวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมในการให้บริการทางการเงิน

(3) การวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมทางด้านอุตสาหกรรม 4.0

(4) การวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมทางด้านการแพทย์

(5) การวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมทางด้านการเกษตร

(6) การวิจัยและพัฒนาเชิงนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมทางด้านการพัฒนาสังคมเมืองไปสู่เมืองอัจฉริยะ

(7) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(8) การป้องกันอันตรายและการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการป้องกันภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

(9) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

3. โครงการ กิจกรรมหรือการดำเนินการด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวงเงินการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ การพัฒนาและฝึกอบรมให้แก่บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศกำหนดสามารถยื่นข้อเสนอกับทาง กทปส. ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 3 มกราคม 2563 โดยสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและลงทะเบียนเพื่อขอรับทุนได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 888 อาคารไอทาวเวอร์ 1 ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 554 8111 และ 02 554 8114 โทรสาร 02 554 8100 ในวันเวลาทำการ

"กทปส. เชื่อมั่นว่าโครงการสนับสนุนทุนประเภทที่ 1 จะเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการพัฒนาประเทศโดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมายกระดับ ลดความเลื่อมล้ำในการรับบริการด้านต่างๆ ทั้งด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายการพัฒนาศักยภาพประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0" นายนิพนธ์ จงวิชิต กล่าวทิ้งท้าย