อัพเดท-สถานการณ์โควิด “นครพนม” ย้ำ 'การ์ดอย่าตก’ โรงเรียนเตรียมพร้อม เปิด 1 ก.ค.นี้

17 Jun 2020

อัพเดท-สถานการณ์โควิด “นครพนม” ย้ำ 'การ์ดอย่าตก’ โรงเรียนเตรียมพร้อม เปิด 1 ก.ค.นี้

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบาดวิทยา สาธารณสุขชายแดนและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 128/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์ภาพรวมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น.) มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 7,113,679 คน อาการรุนแรง 54,568 คน รักษาหายแล้ว 4,213,601 คน เสียชีวิตรวม 439,085 คน สถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทย ผู้ป่วยรายใหม่ 0 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,135 คน หายป่วยแล้ว 2,993 คน เสียชีวิต 58 คน ประวัติเสี่ยง ไม่มีผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า ไม่มีผู้ป่วยมีประวัติเสี่ยงจากไปทำงาน/ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือไม่มีผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุกใด ๆ จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 1,747 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 438 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย และภาคใต้ 744 ราย

สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19" รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 0 ราย สะสม 150 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 11 ราย (รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 0 ราย) ข้อมูลผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 4 ราย ยอดสะสม 105 ราย คงเหลือติดตาม 21 ราย วันสิ้นสุดการติดตามวันที่ 29 มิถุนายน 2563

การติดตามผู้เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยง จำนวนผู้เดินทาง (กทม. ภูเก็ต ยะลา และนราธิวาส) ระหว่างวันที่ 1-14 มิถุนายน 2563 (Self-Isolation : การกักตัวโดยสมัครใจ โดยการแยกตัวอยู่ห่างจากผู้อื่น เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 18/2563 ยอดสะสม 326 ราย เฝ้าระวัง 277 ราย จำนวนผู้เดินทาง (กทม. ภูเก็ต และนราธิวาส)ฉ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (Self-Isolation) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 20/2563 ยอดสะสม 2 ราย เฝ้าระวัง 2 ราย (ข้อมูลจากแอฟพลิเคชัน NPM-COVID19 ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.)

“จากการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาเป็นลำดับ ในวันนี้ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด (การ์ดอย่าตก) โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคม และการยอมรับระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ ในส่วนของการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้มีผ่อนผันให้โรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนนอกระบบประเภทกวดวิชาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบคน สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ส่วนการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีกำหนด ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนทำหนังสือขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับรองการจัดรูปแบบการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่ รวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เพื่อเตรียมการรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ซึ่งได้มีการประสานให้ศูนย์ปฏิบัติการในระดับอำเภอไปตรวจสอบเพื่อให้การรับรองต่อไป”

อัพเดท-สถานการณ์โควิด “นครพนม” ย้ำ 'การ์ดอย่าตก’ โรงเรียนเตรียมพร้อม เปิด 1 ก.ค.นี้