“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1.56 แสนล้านบาท ช่วยรักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ”

09 Jul 2020

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนมิถุนายน 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) จำนวน 7,191 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่งผลให้มีเงินนำส่ง รายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในช่วง 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) จำนวน 156,474 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสมจำนวน 7,012 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท อย่างไรก็ดี สคร. ยังต้องมีการเฝ้าระวังการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจในช่วงไตรมาสสุดท้าย ของปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากผลการดำเนินของรัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ได้แก่

“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563   จำนวน 1.56 แสนล้านบาท ช่วยรักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ”

1    สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล   34,304  ล้านบาท
2    บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   29,198   ล้านบาท
3    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    28,619   ล้านบาท
4    ธนาคารออมสิน     18,000   ล้านบาท
5    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  10,500   ล้านบาท
6    ธนาคารอาคารสงเคราะห์      5,922   ล้านบาท
7    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   5,733   ล้านบาท
8    การท่าเรือแห่งประเทศไทย   4,020   ล้านบาท
9    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)    3,891   ล้านบาท
10    การทางพิเศษแห่งประเทศไทย      3,839   ล้านบาท
11    อื่นๆ   12,448   ล้านบาท
    รวม 156,474   ล้านบาท

หมายเหตุ : ข้อมูลเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร. จัดเก็บ ซึ่งไม่รวมเงินนำส่งรัฐประเภทอื่น   เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ