คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ปวช. ครั้งแรก (TCAS รอบ 5)

04 Jun 2020

อาจารย์มีชัย  ลัดดี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. (TCAS รอบ 5) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) (B.Sc. Food Science and Management) คุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีวุฒิ ปวช. (TCAS รอบ 5) ในสาขาคหกรรม หรือการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ปวช. ครั้งแรก (TCAS รอบ 5)

อาจารย์มีชัย  เล่าให้ฟังว่า เป็นครั้งแรกที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่วุฒิ ปวช. เพราะเล็งเห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีวุฒิ ปวช. ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์การอาหารที่มีความสามารถด้านการจัดการ โดยทางคณะฯได้จัดการศึกษาตามสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อพัฒนากำลังคนระดับฝีมือ และระดับผู้ชำนาญการกับการบริหารด้านอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถเป็นหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ  หรือเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเน้นการแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ  หลักสูตรนี้เรียกว่าเป็น “หลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการที่เข้มข้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ”ตลอดหลักสูตร ใช้เวลาเรียน 4 ปี เมื่อจบการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สามารถไปประกอบอาชีพได้ทั้งงานเอกชนและงานราชการ    

จุดเด่นหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร (60%) กับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหาร (40%) เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร ซึ่งเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างมาก    

จริง ๆ แล้วในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว นักศึกษาสามารถไปทำงานได้หลากหลาย อาทิ หัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร ที่เกี่ยวกับฝ่ายเพิ่มผลผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวางแผนการผลิต  ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายโลจิสติกส์ ฝ่ายการตลาด นักวิทยาศาสตร์การอาหาร ข้าราชการ ครู อาจารย์ เจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการศึกษาต่อด้านอุตสาหกรรมอาหาร อาจารย์มีชัย  กล่าวท้ายที่สุด     กำหนดการรับสมัคร มีรายละเอียดดังนี้ 1) รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 1-15 มิ.ย. 2563 2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มิ.ย. 2563 3) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 มิ.ย. 2563 4) ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 20 มิ.ย. 2563 และ 6) ชำระเงิน วันที่ 22-26 มิ.ย. 2563    

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อาจารย์มีชัย  ลัดดี  โทรศัพท์ 0909409199 และสมัครได้ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th  หรือเข้าไปที่ Facebook: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.