ภาพข่าว: สมศ. เดินหน้าองค์กรโปร่งใส

19 May 2020

นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. (คนกลาง) พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยความคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร พร้อมประกาศนโยบายในการดำรงไว้ซึ่งความมีอิสระทางวิชาการที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้  ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ

ภาพข่าว: สมศ. เดินหน้าองค์กรโปร่งใส