นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดแอนิเมชัน โครงการ "เงินออมสร้างชาติ"

05 Nov 2020

น.ส.อมลวรรณ จันเพชร์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ และนายวิชญ์พล มีบุญ นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ทีม Tomato เจ้าของผลงานแอนิเมชัน "ออกดอกออกผล" คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ Software Park - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5 ประเภทนักเรียน นักศึกษา ในหัวข้อ "เกษียณไว อารมณ์ดี" จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานต่างๆ

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดแอนิเมชัน โครงการ "เงินออมสร้างชาติ"

อมลวรรณ จันเพชร์ ตัวแทนทีม Tomato เปิดเผยว่า โครงการประกวดครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในเรื่องของการออมและการลงทุน ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชัน ขั้นตอนการทำงานเริ่มจากการคิดโครงเรื่อง เขียนสตอรี่บอร์ด และผลิตแอนนิเมชันซึ่งตนทำหน้าที่เขียนโปรแกรมในการสร้างแอนิเมชันทั้งหมด ในรอบแรกเป็นการส่งผลงานสตอรี่บอร์ดให้คณะกรรมการพิจารณา จากนั้นเป็นรอบส่งผลงานจริง และการนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการตัดสินในรอบสุดท้าย

แอนิเมชัน "ออกดอกออกผล" สื่อความหมายเรื่องการออมเงินว่าถ้าเป็นการออมอย่างเดียวอาจจะให้ผลตอบแทนที่ไม่มาก แต่ถ้าเป็นการออมและลงทุนไปด้วย จะให้ผลตอบแทนที่มากกว่า การออมและลงทุนไปด้วยต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำที่ถูกต้อง จุดเด่นของแอนิเมชันเรื่องนี้อยู่ที่เนื้อเรื่องที่เข้าใจง่าย โทนสีที่ใช้ดูสบายตา เดินเรื่องด้วยภาพและดนตรีประกอบ ไม่มีเสียงบรรยาย สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้เข้าใจได้ กลุ่มเป้าหมายของแอนิเมชันเรื่องนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมปลายจนถึงวัยทำงาน

อมลวรรณเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาจุลชีววิทยา เธอสนใจในการผลิตและตัดต่อแอนิเมชัน โดยศึกษาด้วยตนเองจากทาง YouTube โดยใช้เวลากว่าสองเดือนในการสร้างสรรค์แอนิเมชัน "ความสำเร็จในครั้งนี้เกินเป้าหมายที่วางไว้มาก ตอนแรกคิดว่าแค่เข้ารอบก็ถือว่าน่าพอใจแล้ว ผลตอบรับที่ได้ถือว่าเกินคาด โดยได้รับการกดไลค์กดแชร์จำนวนมากจนติดอันดับสองของคะแนน popular vote ตอนแรกก็ไม่มั่นใจว่าสามารถทำได้เพราะไม่ได้เรียนมาในด้านนี้ แต่เมื่อทำได้ก็รู้สึกดีใจมาก ขั้นตอนที่ยากที่สุดคือการคิดเรื่องที่จะสื่อสารออกไปให้คนดูเข้าใจง่าย ไม่ใช่ว่าคนในวัยใกล้เกษียณแล้วจึงค่อยมาคิดเรื่องการออม แต่เราควรวางแผนออมเงินตั้งแต่เริ่มทำงาน"

การเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้เป็นประสบการณ์การทำงานที่มีค่าของอมลวรรณ เป็นโอกาสในการเรียนรู้เรื่องการออมและการลงทุนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เธอได้ฝากคำแนะนำสำหรับนิสิตนักศึกษาในการเข้าร่วมการประกวดในรายการต่างๆ ว่า ทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง เราอาจไม่ถนัด ไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ มาก่อน แต่ถ้าเราพยายามที่จะศึกษาอย่างจริงจังและตั้งใจ มีความเชื่อมั่นว่าเราทำได้ เราก็จะทำได้"

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดแอนิเมชัน โครงการ "เงินออมสร้างชาติ" นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดแอนิเมชัน โครงการ "เงินออมสร้างชาติ"