ราชมงคลพระนคร ประกวดหนังสั้นครั้งที่ 11 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

22 Oct 2020

ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทีมละไม่เกิน 5 คน ร่วมประกวดสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นในโครงการประกวดสื่อ To Be No. 1 "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ภายใต้แนวคิด “New Normal Start New Life in New World วิถีใหม่ ผลิตชีวิต ก้าวสู่โลกที่เปลี่ยน” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 50,000 โดยเนื้อหาภาพยนตร์สั้นต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาที สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดกระแสคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงโทษ/พิษภัยของยาเสพติด และให้ข้อคิดข้อเตือนใจไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการนำเสนอต้องไม่มีภาพและเนื้อหาของยาเสพติดในภาพยนตร์สั้น ผลงานต้องไม่เคยเผยแพร่หรือรับรางวัลใดๆ มาก่อน สำหรับผู้สนใจที่สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) โทร 02-665-3777 ต่อ 6870-1 หรือดูรายละเอียดที่ www.mct.rmutp.ac.th/tobeno1

ราชมงคลพระนคร ประกวดหนังสั้นครั้งที่ 11 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา

อย่างไรก็ตาม ทางคณะยังได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “Create & Produce Short Film Workshop” จากวิทยากรมืออาชีพ เพื่อเพิ่มเติมความรู้พื้นฐานในการผลิตภาพยนตร์สั้น การเขียนบท และการเริ่มผลิตผลงานเพื่อส่งเข้าร่วมประกวด ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 50 คน ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ที่ https://mct.rmutp.ac.th/tobeno1/wp-content/uploads/2020/10/ใบตอบรับ.pdf