คณะผู้บริหาร วว. ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา/สระบุรี ติดตามการดำเนินงานด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน

12 Oct 2020

ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน เพื่อเตรียมขับเคลื่อนโครงการด้านการให้บริการและวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ ณ สถานีวิจัยลำตะคอง รวมทั้งติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการขยะชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อบต. ตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนาแนวทางขยายผลการใช้ประโยชน์ไปยัง อบต. ในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี

คณะผู้บริหาร วว. ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา/สระบุรี ติดตามการดำเนินงานด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน