โมเดอร์นฟอร์มจัดกิจกรรม "ปันฝันปันรัก Blood Donation 2020" บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย

09 Dec 2020

กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "ปันฝันปันรัก Blood Donation 2020" รณรงค์และกระตุ้นให้บุคลากรโมเดอร์นฟอร์มและบริษัทในเครือตระหนักถึงความสำคัญของการเป็น "ผู้ให้" ด้วยการบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน

โมเดอร์นฟอร์มจัดกิจกรรม "ปันฝันปันรัก Blood Donation 2020" บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย

ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของทุกชีวิต ร่วมสร้างจิตสำนึกการเป็น "ผู้ให้" แก่บุคลากร และตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนปริมาณโลหิตสำรองที่ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง ปริมาณโลหิตขาดแคลน ไม่เพียงพอสำหรับแจกจ่ายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ สวนทางกับความต้องการใช้โลหิตสำหรับรักษาผู้ป่วยที่มีเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รณรงค์กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ภายใต้กิจกรรม "ปันฝันปันรัก Blood Donation 2020" ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ผู้มีสุขภาพแข็งแรงและอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริจาคโลหิตได้ เล็งเห็นความสำคัญและบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2563 ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยมีผู้บริหาร พนักงานโมเดอร์นฟอร์มและบริษัทในเครือร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 334,400 ซีซี

โมเดอร์นฟอร์มจัดกิจกรรม "ปันฝันปันรัก Blood Donation 2020" บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย