โมเดอร์นฟอร์มร่วมกับอิออนมอบถังขยะแยกประเภท ให้กับโรงเรียนในเขตสวนหลวง สนับสนุนคนรุ่นใหม่แยกขยะจากต้นทาง

24 Aug 2023

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN และ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AEONTS และ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการสนับสนุนถังขยะแยกประเภทให้กับโรงเรียนในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนให้มีการลดและคัดแยกขยะได้ง่ายและสะดวกขึ้น โดย นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน), นางสาวธัญญ์นิธิ วรรณประสิทธิ์ (ขวา) ผู้จัดการอาคาร บริษัท โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ จำกัด, นายมาณพ เพชรศิริเวทย์ (ซ้าย) Senior Manager-HAC Safety and Security บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และนางสาวศรัญญา สนามชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมส่งมอบถังขยะแยกประเภทให้กับ นางสุภมาส เลขาจารกุล (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง และนายอนุพงษ์ สิริทรัพย์ทวี (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณ์) เป็นตัวแทนรับมอบ

โมเดอร์นฟอร์มร่วมกับอิออนมอบถังขยะแยกประเภท ให้กับโรงเรียนในเขตสวนหลวง สนับสนุนคนรุ่นใหม่แยกขยะจากต้นทาง

"โครงการสนับสนุนถังขยะแยกประเภท" เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี มุ่งปลูกฝังพฤติกรรมการลดและแยกขยะตั้งแต่ต้นทางด้วยการคัดแยกประเภทของขยะก่อนทิ้ง ง่ายต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปกำจัดหรือใช้ประโยชน์ต่อไป โดยเริ่มต้นจากการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและต่อยอดสู่ครอบครัว ช่วยลดปัญหาขยะในครัวเรือนและชุมชนโดยรอบ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป สอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และโครงการ "ไม่เทรวม" ของกรุงเทพมหานคร ที่จัดการเก็บขยะแบบแยกประเภทอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด