ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. เยี่ยมชมนิทรรศการ "TISTR BCG … Being the better life" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2563

16 Nov 2020

ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. เยี่ยมชมนิทรรศการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2563" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 -23 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ผู้บริหาร และบุคลากร วว. ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ วว. ได้นำเสนอผลงานตามนโยบาย BCG Economy Model และโครงการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ภายใต้แนวคิด "TISTR BCG … Being the better life" ถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทาง มุ่งสร้างความตระหนักและความสนใจด้าน วทน. สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการนำ วทน. ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนของประเทศ โดยจัดแสดง นิทรรศการให้ความรู้ ในการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย BCG Economy Model ผลงานเด่นด้าน Circular Economy "หินกรองตู้ปลาบำบัดน้ำจากเปลือกหอย" นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกหอยนางรม โดยใช้ วทน. จัดการขยะชุมชน ช่วยลดปริมาณขยะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมร่วมสนุกแบบวิถี New Normal ในบรรยากาศอะควาเรี่ยมหรรษา พร้อมกิจกรรมตอบปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและต่อยอดความคิด สู่การหล่อหลอมเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. เยี่ยมชมนิทรรศการ "TISTR BCG … Being the better life" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2563