“ถิรไทย” มอบครุภัณฑ์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

27 Aug 2020

นายอัมพรทัต พูลเจริญ กรรมการบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) มอบครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ติดตั้งในห้องปฏิบัติการเรียนไฟฟ้าแรงสูง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียง ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม ได้มีโอกาสเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น ครุภัณฑ์ที่มอบมีดังนี้ Testing Transformer 10 kVA 1 phase 100 kV, Sphere Gap, Isolating Transformer 2kVA และ Model หม้อแปลงแสดงโครงสร้างภายใน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารัญ วรรณอานนท์ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับมอบ พร้อมเยี่ยมชมการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ขนาด 333.33 MVA ระดับแรงดัน 525 kV ณ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู เมื่อเร็วๆ นี้

“ถิรไทย” มอบครุภัณฑ์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้