วว. ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ "เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง" มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐาน วว.

08 Jun 2023

ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานต้อนรับ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมโครงการ "เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง" มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) เยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานของ วว. ได้แก่ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) โรงงานนำทางสายการผลิตอาหารแห้ง และศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (ICOS)

วว. ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ "เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง" มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐาน วว.

โอกาสนี้ นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และดร.บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว. ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้โครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มทักษะ Reskill & Upskill ให้กับผู้สูงวัยในการประกอบการด้านเครื่องสำอาง สมุนไพร และอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิจัยและพัฒนาด้านอาหารและสมุนไพร เป็นเวลากว่า 60 ปี ของ วว. ที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร องค์ความรู้ และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการทั้งในระดับ SME /MSME รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร ADMIN วว. เทคโนธานี