ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แก่ รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

27 Jul 2021

พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบการสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 มูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์ของโควิด-19 โดยตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ บริจาคเงินรวมมูลค่ากว่า 49,500,000 บาท ผ่านองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แก่ รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ