เอ็ม บี เค มอบเงินสนับสนุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2564 ช่วยเหลือเด็ก พระภิกษุอาพาธ และผู้ป่วยยากไร้

14 Jul 2021

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) โดย นายสมพล ตรีภพนารถ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ในโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2564 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมทั้งมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ - ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสมทบทุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยศูนย์วิจัยวัคซีน(ChulaVRC) โดยมี ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก (ซ้ายสุด) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

เอ็ม บี เค มอบเงินสนับสนุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2564  ช่วยเหลือเด็ก พระภิกษุอาพาธ และผู้ป่วยยากไร้