"สอศ. โปร่งใส ตรวจสอบได้" ผลประเมิน ITA ระดับ A ประจำปี 2564

27 Aug 2021

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้คะแนน 87.59 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผล มีทั้งหมด 10 ด้าน โดย สอศ.ได้คะแนนในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.การป้องกันการทุจริต 100.00 คะแนน 2.การเปิดเผยข้อมูล 96.00 คะแนน 3.การปฏิบัติหน้าที่ 85.70 คะแนน 4.คุณภาพการดำเนินงาน 85.44 คะแนน 5.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.47 คะแนน 6.การปรับปรุงการทำงาน 84.34 คะแนน 7.การใช้อำนาจ 78.52 คะแนน 8.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 74.00 คะแนน 9.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 72.58 คะแนน และ 10.การใช้งบประมาณ 71.90 คะแนน

"สอศ. โปร่งใส ตรวจสอบได้" ผลประเมิน ITA ระดับ A ประจำปี 2564

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การประเมิน ITA มีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ ได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ดำเนินงานในด้านคุณธรรม และความโปร่งใส เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

สอศ.ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้ง นโยบายและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งหมายให้การบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง สอศ. มีนโยบายและสร้างความตระหนักเรื่องความโปร่งใสในการทำงานแก่ผู้บริหารและบุคลากร โดยถือหลักเกณฑ์ที่ว่า "อาชีวะยุคใหม่ ต้องโปร่งใส่ ตรวจสอบได้"