รวมน้ำใจวุฒิสภาช่วยโรงพยาบาลสนามแก้ภัยโควิด

01 Jun 2021

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา โดย ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา มอบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามในกำกับอุดมศึกษา ในโครงการ "รวมน้ำใจ กมธ.อววน. วุฒิสภา" แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมี นพ. ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงบประมาณ เป็นผู้รับมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย เครื่องอุปโภค-บริโภค ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงได้กล่าวขอบคุณบุคลากรการแพทย์ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือกัน เพื่อให้ผ่านวิกฤตการณ์นี้ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รวมน้ำใจวุฒิสภาช่วยโรงพยาบาลสนามแก้ภัยโควิด

พร้อมกันนี้ ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ได้รับทราบข้อมูลในโอกาสเยี่ยมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในส่วนหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (ซีซียู) ที่รักษาผู้ป่วยใช้สิทธิ์บัตรทอง 30 บาท หอผู้ป่วยวิกฤตเมฆสวรรค์ หอผู้ป่วยพิเศษยูงทอง ฯลฯ โดยโรงพยาบาลได้บริหารจัดการเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ 470 เตียง จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ที่กำลังกระจายไปทั่วประเทศ สำหรับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และเป็นศูนย์ภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์ มีภารกิจในการให้บริการวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานภาคคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ มีจำนวนทั้งสิ้น 800 เตียง ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อประชาชนที่มาใช้บริการปีละ 1.2 ล้านคน ทั้งประชาชนในพื้นที่ ประชาชนที่เดินทางมาจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกเหนือจากนี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ สำหรับดูแลประชาชนในสถานการณ์วิกฤต ด้วยแนวคิดตั้งศูนย์วิจัยตัดต่อพันธุกรรมขึ้นมาเพื่อทำการคิดค้นและพัฒนาวัคซีน จึงขอให้รัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติด้วย เพื่อสร้างองค์ความรู้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา โดย ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา มอบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามในโครงการ "รวมน้ำใจ กมธ.อววน. วุฒิสภา" แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมี นพ. ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงบประมาณ เป็นผู้รับมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย เครื่องอุปโภค-บริโภค ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงได้กล่าวขอบคุณบุคลากรการแพทย์ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมมือเพื่อให้ผ่านวิกฤตการณ์นี้ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต