วว. ต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการมหกรรมวิทย์ 2564

17 Nov 2021

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 64 จำนวน 280 ท่านในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ "วว. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยสารชีวภัณฑ์และไม้ดอกไม้ประดับ" เพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 อิมแพค เมืองทองธานี

วว. ต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการมหกรรมวิทย์ 2564

นิทรรศการ ณ บูธ วว. นำเสนอผลงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยสารชีวภัณฑ์และไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่ง วว.นำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งทั้งในด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในรูปแบบสารชีวภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ลดการใช้สารเคมี

โดยนำเสนองานวิจัยและบริการตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสารชีวภัณฑ์ รองรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่ง วว. มีความพร้อมและเชี่ยวชาญ มีการนำไปใช้จริงในภาคสนามเป็นรูปธรรม  ผ่านการจำลองแปลงข้าวที่มีความสมบูรณ์และใช้สารชีวภัณฑ์บำรุงแทนการใช้สารเคมี และแปลงต้นข้าวที่เป็นโรคซึ่งไม่ได้ใช้สารชีวภัณฑ์ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของสารชีวภัณฑ์เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ทำความรู้จักและตระหนักถึงประโยชน์ในการนำไปใช้ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านอาหาร  เครื่องสำอาง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังจัดแสดงตลอดห่วงโซ่อุปทานของไม้ดอกไม้ประดับที่ วว. นำ วทน.เข้าไปตอบโจทย์แก้ปัญหาให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ  ในการพัฒนาพันธุ์ไม้ที่แข็งแรง ทนทานต่อโรค  ดอกใหญ่  ก้านแข็งแรง  มีความหลากหลายของสายพันธุ์  ช่วยในการวางแผนเพาะปลูก  การแปรรูปเป็นชา/การสกัดสารสำคัญเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง   การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ผ่านการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้จาก วว. และวิทยากรทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ

วว. ต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการมหกรรมวิทย์ 2564