รองพ่อเมืองดอกบัว เปิดฝึกอาชีพสาขาขาดแคลนสร้าง Super Worker คนรุ่นใหม่ในพื้นที่

04 Nov 2021

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอาชีพ 3 สาขา 4 รุ่น รวม 80 คน ประกอบด้วย เชฟมือทอง นักขายมืออาชีพ (2 รุ่น) และเกษตรกรมืออาชีพ ซึ่งเป็นสาขาที่หอการค้าจังหวัดสำรวจแล้วมีความขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2564 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

รองพ่อเมืองดอกบัว เปิดฝึกอาชีพสาขาขาดแคลนสร้าง Super Worker คนรุ่นใหม่ในพื้นที่

ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี โดยความรับผิดชอบของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้มีทักษะความรู้ด้านอาชีพ สามารถนำไปสร้างอาชีพที่มั่นคง นับเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนในระดับชุมชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน และประเทศชาติ โดยถือเป็นมิติใหม่ที่ภาคเอกชน (หอการค้า) เข้ามีส่วนร่วมในการบริการจัดการการพัฒนาฝีมือแรงงานแบบเต็มตัว ตั้งเป้าป้อนผู้สำเร็จการฝึกทั้ง 4 รุ่น ให้แก่สถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายต่อไป

รองพ่อเมืองดอกบัว เปิดฝึกอาชีพสาขาขาดแคลนสร้าง Super Worker คนรุ่นใหม่ในพื้นที่