พช.นครพนม ร่วมแจกผ้าห่มและเครื่องอุปโภค-บริโภคป้องกันภัยหนาว ให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ประจำปี 2564

24 Dec 2021

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายวรรณพล ต่อผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการมอบผ้าห่มและเครื่องอุปโภค-บริโภคป้องกันภัยหนาว ประจำปี 2564 พร้อมให้บริการหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนเคลื่อนที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ภูมิศักดิ์ ขำปู่ นายอำเภอเรณูนคร กล่าวรายงาน และนายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนมพร้อมคณะ พัฒนาการอำเภอเรณูนคร หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมแจกผ้าห่มและเครื่องอุปโภค-บริโภคป้องกันภัยหนาว กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนและขาดแคลนในพื้นที่อำเภอเรณูนคร จำนวน 300 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเรณูนคร

พช.นครพนม ร่วมแจกผ้าห่มและเครื่องอุปโภค-บริโภคป้องกันภัยหนาว ให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ประจำปี 2564

ทั้งนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับสมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม ได้เล็งเห็นถึงสภาวะความเดือดร้อนภัยหนาว จึงได้จัดทำโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ด้วยการแจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในปี 2564 พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนเคลื่อนที่ให้บริการในถิ่นทุรกันดารจังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม กำหนดดำเนินการมอบสิ่งของช่วยเหลือ จำนวน 1,000 ชุด ในพื้นที่ 3 อำเภอ ดังนี้ จุดที่ 1 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอธาตุพนม โดยมี นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานในการมอบผ้าห่มและเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 350 ชุด จุดที่ 2 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก อำเภอนาแก โดยมี นายพีรพล ลือล่า นายอำเภอนาแก เป็นประธานในการมอบผ้าห่มและเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 350 ชุด จุดที่ 3 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเรณูนคร อำเภอเรณูนคร (มีหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน) โดยมี นายวรรณพล ต่อผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการมอบผ้าห่มและเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 300 ชุด

ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมแจกผ้าห่มและเครื่องอุปโภค-บริโภคป้องกันภัยหนาว ดังกล่าว 

พช.นครพนม ร่วมแจกผ้าห่มและเครื่องอุปโภค-บริโภคป้องกันภัยหนาว ให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ประจำปี 2564