เครือ ไอร่า เข้มแข็ง ผนึกกำลังร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น

24 Dec 2021

นายสุทธิพร ตัณฑิกุล (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) และนายอัครวิทย์ สุกใส (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 (Certification of Anti-Corruption หรือ CAC) ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อ "รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รัปชัน" ให้กับผู้ผ่านกระบวนการรับรองในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 - ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยพิธีมอบจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต้านการทุจริต ตั้งแต่ ปี 2562

เครือ ไอร่า เข้มแข็ง ผนึกกำลังร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น