คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม"งานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน" กลุ่มเหล็กสหวิริยา

13 Dec 2021

ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พร้อมคณะ เยี่ยมชม การดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มเหล็กสหวิริยา พื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเยี่ยมชมธนาคารชุมชนและสภาผู้นำชุมชนบ้านทุ่งนุ่น  ต.พงศ์ประศาสน์  โดยมีนายสมจิตร น้อยปา ประธานธนาคารชุมชนบ้านทุ่งนุ่น และทีมงานร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล นอกจากนี้คณะยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆที่เกิดจากการพัฒนาโดยชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในพื้นที่ อาทิ  ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการบริการด้านสุขภาพ เป็นต้น

คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม"งานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน" กลุ่มเหล็กสหวิริยา

จากนั้น นำคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการพัฒนาชุมชนด้านการศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการทวิภาคีพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมเหล็ก โครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มเหล็กสหวิริยาและวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ซึ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนและนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

นอกเหนือจากนี้ ทางคณะยังเข้าเยี่ยมชม ธนาคารปูม้า-สัตว์น้ำ กลุ่มเรือประมงพื้นบ้านบางสะพาน หมู่ที่ 3 บ้านอ่าวยาง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เสริมสร้างรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กิจกรรมเยี่ยมชมดังกล่าวดำเนินการภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิดอย่างเคร่งครัด

คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม"งานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน" กลุ่มเหล็กสหวิริยา