โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

07 Dec 2021

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 สร้างเด็กไทยรุ่นใหม่ กล้าแสดงออกดี มีทักษะทางวาจา รักษาความเป็นไทย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) เจ้าของปรัชญา "คุณธรรมนำวิชา สร้างปัญญาและชีวิต" ประกาศเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกำหนดรายละเอียดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ดังนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 3 ห้อง จำนวน 120 คน

ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted Program เน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) 1 ห้อง จำนวน 40 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 2 ห้อง จำนวน 80 คน

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ 1 ห้อง จำนวน 40 คน

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 1 ห้อง จำนวน 40 คน

นอกจากนี้ ยังเปิดรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ กีฬา, ดนตรีไทยและดนตรีสากล, ด้านนาฎศิลป์ไทยและด้านศิลปะ ซึ่งผู้สมัครจะต้องเตรียมแฟ้มสะสมงานมาแสดงในวันสมัครและทดสอบภาคปฏิบัติความสามารถพิเศษตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถติดตามรายละเอียดและขั้นตอนการสมัคร ผ่านเว็บไซต์ http://satit.bsru.ac.th   ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 16 มกราคม 2565 หรือ โทร. 02-473-7000 ต่อ 2600, 2604,2605,2615

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565