พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาส ฝึกยกระดับฝีมือ สร้างช่างเชื่อมไฟฟ้าชุมชน

18 Oct 2021

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดฝึกยกระดับฝีมือสาขา การเชื่อมไฟฟ้า (เชื่อมโครงสร้าง) ให้ช่างเชื่อมที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับเครื่องมือทำมาหากินภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 40 คน ฝึกระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2564 ณ มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข หมู่ที่ 2 ต.ละจูด อ.แว้ง และ ที่ว่าการอำเภอจะแนะ หมู่ที่ 3 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาส ฝึกยกระดับฝีมือ สร้างช่างเชื่อมไฟฟ้าชุมชน

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดเผยว่า หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือ สาขา ช่างเชื่อมไฟฟ้า (เชื่อมโครงสร้าง) มีระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 12 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 18 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตรมุ้งเน้นความปลอดภัยในงานเชื่อม การแต่งกายและการใช้อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายในงานเชื่อม ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน อันตรายจากไฟฟ้า รังสี ควัน และสะเก็ดไฟที่เกิดจากการเชื่อม การเลือกใช้เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การใช้งานเครื่องเชื่อม คุณสมบัติของลวดเชื่อม สารพอกหุ้ม การใช้งานของลวดเชื่อม การเลือกใช้ชนิดและขนาดของลวดเชื่อมที่เหมาะสมกับชนิดของงานเชื่อมและขนาดของแนวเชื่อม การเชื่อมเหล็กรูปพรรณท่าราบ การเชื่อมเหล็กรูปพรรณท่าขนาน การเชื่อมเหล็กรูปพรรณท่าตั้ง การเชื่อมเหล็กรูปพรรณท่าเหนือศีรษะ ตลอดจนการเตรียมการประกอบโครงสร้าง การเชื่อมโครงหลังคา การเชื่อมต่อเหล็กรูปพรรณในท่าต่างๆ ประกอบโครงสร้างหลังคาโดยใช้เหล็กรูปพรรณในขนาดต่างๆ การตรวจสอบแก้ไข และการนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส จะคัดเลือกผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือครั้งนี้ที่มีทักษะฝีมือดี เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือต่อยอด สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือเพียงพอที่จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 และได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่ต้องปฏิบัติงานโดยผู้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจากสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้

พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาส ฝึกยกระดับฝีมือ สร้างช่างเชื่อมไฟฟ้าชุมชน