นิเทศนิด้า จับมือ กระทรวง อว. โดย สกสว. จัดมหกรรมการอบรม นิเทศปัญญาประดิษฐ์ มุ่งพัฒนาทักษะกำลังคนด้านการใช้ดาต้าและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

20 Oct 2021

ศูนย์สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์ (CIC) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดโครงการอบรมหลักสูตร "DATA+AI Powered Communication 2022" เพื่อพัฒนานักสื่อสารดิจิทัลที่ต้องการเพิ่มพูน ความรู้ และทักษะการใช้ข้อมูล (Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในงานสายสื่อสาร ทั้งงานการสื่อสารการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสายสื่อ รวม 11 วัน 50 วิชา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับประเทศมากกว่า 50 ท่าน มาร่วมบรรยายในห้องเรียนออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้

นิเทศนิด้า จับมือ กระทรวง อว. โดย สกสว. จัดมหกรรมการอบรม นิเทศปัญญาประดิษฐ์  มุ่งพัฒนาทักษะกำลังคนด้านการใช้ดาต้าและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณทิตพัฒบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะเชิงลึกด้านดิจิทัลให้กับนักนิเทศศาสตร์ ที่จะต้องมีความเข้าใจในการใช้ ข้อมูล (Data) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันนี้ เพราะเมื่อภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยน ผู้บริโภคเปลี่ยน ไปเสพข้อมูลในโลกออนไลน์ งานนิเทศศาสตร์จึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผน และสร้างสรรค์งานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคยุคดิจิทัลด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ หัวหน้าโครงการ "การศึกษาสถานการณ์ แนวโน้มและความต้องการ ความรู้ ทักษะปัญญาประดิษฐ์ทางการสื่อสาร" และผู้อำนวยการหลักสูตร "DATA+AI Powered Communication 2022" กล่าวว่า "การอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของคนในวงการการศึกษา วงการสื่อ วงการวิชาชีพ ทั้งทางด้านนิเทศศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่เล็งเห็นช่องว่างของอาชีพสมัยใหม่ที่ต้องการบุคคลกรที่มีความรู้และทักษะทางด้าน DATA+AI และความสามารถในการสื่อสาร จึงร่วมกันเร่ง Up-Skill /Re-skill บุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีทางด้าน Data และปัญญาประดิษฐ์ต่อไป"

ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ 1 Practical DATA+AI Skills for Next Normal Era 3 วัน ทั้ง 9 ห้อง 30 วิชา ปูพื้นฐานทุกมิติของการนำ DATA+AI ไปพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคคลากร ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อ และ SME ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าเรียนแต่ละห้องตามความสนใจ และหลักสูตรที่ 2 DATA+AI for Marketing Communication เป็นการเจาะลึกการใช้ DATA+AI ตอบโจทย์ทุกวัตถุประสงค์ของการสื่อสารการตลาด ตั้งแต่ การโฆษณา แบรนด์ การตลาดเชิงเนื้อหา สร้างสรรค์ประสบการณ์ผู้บริโภค จนถึงการขายสร้างกำไร และประเมินผล เรียนต่อเนื่อง 8 วัน มีใบประกาศสำหรับผู้ที่เรียนครบทุกวิชา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเจาะลึก การใช้ DATA+AI เพื่อตอบวัตถุประสงค์การสื่อสารการตลาดอย่างรอบด้าน

ผู้เรียนหลักสูตร DATA+AI for Marketing Communication ครบจะได้รับประกาศนียบัตร และสามารถเทียบโอนเป็นรายวิชา ปัญญาประดิษฐ์และการตลาดแบบดิจิทัล ในหลักสูตรศิลปศาตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้อีกด้วย

อ่านรายละเอียดการอบรม และลงทะเบียนได้ที่ http://gscm.nida.ac.th/th/previews.php?id=405
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 099-287-4647
หรือ Facebook Page : CIC ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมนิเทศศาสตร์
https://www.facebook.com/CICNitadeNida
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นิเทศนิด้า จับมือ กระทรวง อว. โดย สกสว. จัดมหกรรมการอบรม นิเทศปัญญาประดิษฐ์  มุ่งพัฒนาทักษะกำลังคนด้านการใช้ดาต้าและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย