สทนช. เปิดค่าย Blue-Net Camp#2 ต่อยอดเยาวชนร่วมรู้จัก อนุรักษ์ น้ำใต้ดิน

04 Apr 2022

สทนช. เปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน Blue-Net Camp ปี 2 ธีมวันน้ำโลกปี 2565 "ร่วมรู้จัก อนุรักษ์ น้ำใต้ดิน" ย้ำความร่วมมือ การมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสื่อสารหน่วยงานด้านน้ำ ต่อยอดเยาวชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายนนี้

สทนช. เปิดค่าย Blue-Net Camp#2 ต่อยอดเยาวชนร่วมรู้จัก อนุรักษ์ น้ำใต้ดิน

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลกประจำปี 2565 Blue-Net Camp ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด Groundwater - Making the invisible visible : ร่วมรู้จัก อนุรักษ์ น้ำใต้ดิน ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดเพื่อต้องการรณรงค์อย่างเข้มข้นกับบรรดาประเทศสมาชิก ดังนั้น กิจกรรมครั้งนี้ สทนช.ร่วมกับหน่วยงานและภาคีสำคัญด้านน้ำให้ความสำคัญกับความร่วมมือ การมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนจากทุกภาคของประเทศรวม 50 คน เป็นผู้นำการขับเคลื่อน โดยได้รับการสนับสนุนจาก 9 หน่วยงานและองค์กร ส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม Blue-Net Camp ครั้งที่สองร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Green School and Green Collage ของกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโครงการ Youth in Charge โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

สำหรับกิจกรรม Blue-Net Camp ปีที่ 2 นอกจากเยาวชนที่เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจและการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรน้ำจากน้ำบนฟ้าถึงน้ำใต้ดิน แล้วยังมีจากผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรสำคัญด้านน้ำ 11 หน่วยงานร่วมให้ความรู้ อาทิ สทนช. กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมป่าไม้ ในประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การพยากรณ์น้ำจากฟ้า และการซับน้ำของป่าไม้ การบริหารจัดการน้ำในระบบชลประทาน นอกระบบชลประทาน และน้ำใต้ดิน โดย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นต้น ก่อนที่ในช่วงบ่ายเยาวชนทั้ง 50 คน จะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตวิถี บ้านวังไทร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สนับสนุนโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และจะร่วมกันพัฒนาแนวคิดการขับเคลื่อนการจัดการน้ำและอนุรักษ์น้ำใต้ดิน ณ บ้านป่าริมเขื่อน จังหวัดนครนายก ด้วยกระบวนการแฮคกะตรอน โดยมีกูรูด้านน้ำ 19 ท่าน จาก 11 หน่วยงานเป็นที่ปรึกษาผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง ผู้นำเยาวชนทั้ง 50 คน จะนำเสนอแนวคิดการขับเคลื่อนการจัดการน้ำและอนุรักษ์น้ำใต้ดินในวันพุธที่ 5 เมษายน เวลา 13:00 น. ด้วยเช่นกัน

"เยาวชนถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพลังที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ ซึ่ง สทนช.ให้ความสำคัญ และยินดีสนับสนุนการสร้างสรรค์แนวคิดและการขับเคลื่อนของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ที่ถือเป็นการต่อยอดจากผลความสำเร็จจากการจัดกิจกรรมปีที่แล้ว เยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ 50 คน จากเครือข่าย 22 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ สามารถสร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมุ่งที่การจัดการคุณภาพน้ำ และการขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วม 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่หนึ่ง คือการพัฒนาตัวดูดซับความสกปรกในน้ำจากกากกาแฟ โดยให้ชื่อว่า Coffee-Sorb เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียในพื้นที่ขนาดเล็ก ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในเวทีการแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการน้ำของเยาวชนในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง และมีหน่วยงานให้ความสนใจสนับสนุนการพัฒนาตัวดูดซับดังกล่าว และแนวทางที่สอง คือ สัญลักษณ์ "น้ำยิ้ม" หรือ Smile Water เพื่อใช้สื่อสารและขับเคลื่อนทุกภาคส่วนในการร่วมประหยัดน้ำ ลดปริมาณน้ำเสีย และเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับน้ำ และมีจังหวัดนำร่องตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนใจร่วมพัฒนากรอบและเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์น้ำยิ้ม และยินดีนำร่องเป็นจังหวัดน้ำยิ้มจังหวัดแรกอีกด้วย" เลขาธิการ สทนช.กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจท่านสามารถติดตามผลงานของน้อง ๆ เยาวชนได้ที่ Facebook : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (https://www.facebook.com/onwrnews) ในวันพุธที่ 5 เมษายนนี้ เวลา 13.00 น.