"วันแห่งความภาคภูมิใจ" บัณฑิตวิทยาลัยดุสิตธานี เข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ที่โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

28 Mar 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564 ณ ศรีนครินทร์ ฮอลล์ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 

"วันแห่งความภาคภูมิใจ" บัณฑิตวิทยาลัยดุสิตธานี เข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ที่โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

ในปีการศึกษา 2562-2564 วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตกว่า 1,200  คนจากทุกสาขาวิชา ได้แก่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ปัจจุบันคือสาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว) ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท ซึ่งได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์ (ปัจจุบันคือสาขา Hospitality Management) และสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ โดยความร่วมมือระหว่างสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ และวิทยาลัยดุสิตธานี รวมไปถึงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจบริการ และกลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม    

วิทยาลัยดุสิตธานีตั้งปณิธานไว้ว่า จะมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบริการและสร้างคุณประโยชน์ประเทศชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยค้นคว้า เพื่อกระจายความรอบรู้ในการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานสากลต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3  อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

"วันแห่งความภาคภูมิใจ" บัณฑิตวิทยาลัยดุสิตธานี เข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ที่โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ