ม.พะเยา ร่วมงาน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

19 Jan 2022

ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ พร้อมด้วยบุคลากรกองกลาง เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรเอกชน กลุ่มมวลชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ เป็นประธานนำถวายความเคารพ วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

ม.พะเยา ร่วมงาน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

"พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้า อาณาประชาราษฎร์ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่สำคัญๆ ของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์มรดกของชาติที่สำคัญที่สุดก็คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๑๘๒๖ อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้

ความเป็นมาของ "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่โคกปราสาทร้าง จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๓๗๖ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ ๑๗ มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวันรัฐพิธี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๓๓ เป็นต้นมา

 

ม.พะเยา ร่วมงาน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕