CHOW ควงบริษัทลูกรับรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 10

06 Jan 2022

CHOW ปลื้มเป็น 1 ใน 3 องค์กรคว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ขณะบริษัทลูก "เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่" คว้ารางวัลชมเชยปีแรก สะท้อน CHOW GROUP บริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส สุจริต มีจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับปณิธานของคณะกรรมการและผู้บริหาร ที่มุ่งขับเคลื่อนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการบริหารงานที่โปร่งใส ด้วยหลักจริยธรรมและธรรมภิบาลที่ดี

CHOW  ควงบริษัทลูกรับรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 10

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่ของประเทศ และธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งใน และต่างประเทศ เปิดเผยว่า บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) ) ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ให้ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 ในปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการ และสานต่อนโยบายของคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ที่ต้องการผลักดันให้ CHOW เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม และยิ่งกว่านั้นในการประกาศรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทลูก ผู้ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน ยังได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสเป็นปีแรก

"ถือเป็นอีกความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัท CHOW ที่ในปีนี้บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน ป.ป.ช.ให้เป็นหนึ่งใน 3 องค์กร รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 และบริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทลูก ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 17 องค์กร ที่ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการองค์กรโปร่งใส แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความโปร่งใสสุจริต มีจริยธรรม และมีธรรมาภิบาลที่ดี ตามปณิธานของคณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งที่ผ่านมา CHOW GROUP ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง" นายอนาวิล กล่าว

สำหรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 องค์การที่ได้รับรางวัล มีจำนวน 3 องค์กร คือ 1.บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. 3.บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส 17 องค์กร ประกอบด้วย 1.การไฟฟ้านครหลวง 2.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 4.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 5.บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 6.บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 7.บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 8.บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 9.บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 10.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 11.บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 12.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 14.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) 15.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 16.สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และ 17.สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ