รมว.แรงงาน มอบ กพร.ร่วมเอกชน ยกระดับมาตรฐานฝีมือช่างก่อสร้างไทย

10 Jan 2022

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จระเข้ อะคาเดมี่ เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการก่อสร้างให้มีทักษะฝีมือ ได้รับอัตราค่าจ้างสูงขึ้นนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ เสริมสร้างการมีงานทำ ได้รับค่าจ้างตามทักษะฝีมือ มุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนเชิงระบบ เร่งดำเนินการฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แรงงานเป็นแรงงานคุณภาพ

รมว.แรงงาน มอบ กพร.ร่วมเอกชน ยกระดับมาตรฐานฝีมือช่างก่อสร้างไทย

โดยล่าสุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร บูรณาการร่วมกับ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จระเข้ อะคาเดมี่ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งในเบื้องต้นได้รับการแต่งตั้งจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ระดับ 1 "อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เปรียบเสมือนสิ่งจูงให้แรงงานมีการพัฒนาตนเองตั้งแต่การเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านนายจ้างและสถานประกอบกิจการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เข้าปฏิบัติงานในองค์กร หรือเลื่อนตำแหน่งต่างๆ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศ การจะได้ค่าจ้างดังกล่าวจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ประเมินจากการปฏิบัติงานหลายด้าน เช่น ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้วัสดุอย่างประหยัด การใช้เครื่องมือเครื่องจักรอย่างถูกวิธี ใช้ระยะเวลาการปฏิบัติงานภายในเวลาที่กำหนด ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน สุดท้ายคือ ผลสำเร็จของงานมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดไว้"

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั้ง 77 แห่ง เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และยังมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นศูนย์ทดสอบฯ อีกจำนวน 475 แห่งทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ 4 มกราคม 2565) "ศูนย์ทดสอบฯ ที่ได้รับอนุญาตนี้ มีสถานที่และเครื่องมือพร้อมรองรับการฝึกอบรม มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ได้มาตรฐานตรงกับประเภทของงานในแต่ละชนิด รวมถึงหลักสูตรที่ใช้สอนและทดสอบสามารถตอบโจทย์เกณฑ์การประเมินของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยช่างฝีมือเมื่อได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะเป็นเครื่องมือในการยกระดับและเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน รวมถึงค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย"

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0-2245-4837, 0-2245-1707 ต่อ 718

รมว.แรงงาน มอบ กพร.ร่วมเอกชน ยกระดับมาตรฐานฝีมือช่างก่อสร้างไทย