จังหวัดหนองคาย จัดประชุมเสนอร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2565 และแผนฯ ปี 2566 - 2570 ต่อคณะทำงาน เพื่อพิจารณาเสนอต่อ กพร.ปจ

18 Feb 2022

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย (ประธานคณะทำงาน) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนากำลังแรงงานจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1/ 2565

จังหวัดหนองคาย จัดประชุมเสนอร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2565 และแผนฯ ปี 2566 - 2570 ต่อคณะทำงาน เพื่อพิจารณาเสนอต่อ กพร.ปจ

ซึ่งจัดประชุมโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย (คณะทำงานและเลขานุการ) เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2566 - 2570 ต่อคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2565 - 2570) เพื่อพิจารณาผ่านร่างแผนพัฒนากำลังคน ดังกล่าว และจะได้นำเสนอต่อคณะอนุกรรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ) ต่อไป

จังหวัดหนองคาย จัดประชุมเสนอร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2565 และแผนฯ ปี 2566 - 2570 ต่อคณะทำงาน เพื่อพิจารณาเสนอต่อ กพร.ปจ