ดานิลี่ ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน"

22 Feb 2022

ดร.บุญนาค โมกข์มงคลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดานิลี่ จำกัด มอบหมายให้ นายกฤษฎิ์ เจริญวนนที รองประธานบริษัท ดานิลี่ จำกัด เป็นผู้แทนร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน" ซึ่งบริษัท ดานิลี่ จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็น "โรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ" โดยทำการบันทึกข้อตกลง 3 ฝ่าย ระหว่าง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.วงกต วงศ์อภัย รองหัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ดานิลี่ จำกัด โดย นายกฤษฎิ์ เจริญวนนที รองประธานบริษัท ดานิลี่ จำกัด ณ ห้องบัวชมพู โรงแรมพูลแมน พัทยา จี อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ดานิลี่ ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน"

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-EEC Model) ซึ่งเป็นการพัฒนาแนวทางรูปแบบใหม่ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ และต้นทุนในภาคการผลิต ลดของเสีย รวมถึงลดการใช้ทรัพยากร เพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน เป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit