สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอบรมแรงงาน สาขาการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14 Jul 2022

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ นายกำจัด ใจงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงาน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) สาขาการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 ชั่วโมง โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอบรมแรงงาน สาขาการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม