กรมวิทย์ฯ จัดงานมหกรรม DMSc R2R Forum 2022 : R2R สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

21 Jul 2022

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานมหกรรม DMSc R2R Forum 2022 : R2R สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (R2R to Sustainable Development) ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรหลักด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งก่อตั้งขึ้นมา 80 ปีแล้ว มีองค์ความรู้ที่สำคัญสะสมมาอย่างต่อเนื่อง  ในวันนี้ถือเป็นงานสำคัญที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข อาทิ  งานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านชันสูตรโรค ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ และมีสายงานสนับสนุน ประกอบด้วยระบบคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนากลยุทธ์และงบประมาณ การคลังและพัสดุ รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

กรมวิทย์ฯ จัดงานมหกรรม DMSc R2R Forum 2022 : R2R สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เผชิญต่อสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างหนักหน่วง แต่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research หรือ R2R ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำองค์ความรู้ ที่สะสมไว้มาพัฒนาและสร้างนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความรู้ที่เกิดจาก R2R เป็นความรู้ขององค์กร  ที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ทั่วถึงหรือสะสมจากการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่มีตำราเล่มไหนสอน ดังนั้นการที่ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ R2R จึงเป็นการจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างไม่มีสิ้นสุด

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่อว่า การจัดงานมหกรรม DMSc R2R Forum 2022 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถอดบทเรียนและสื่อสารแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนางานประจำสู่การวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้ทั้งบุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยงานเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง เกิดการพัฒนางาน พัฒนาหน่วยงาน และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

"การจัดงานครั้งนี้ในรูปแบบผสมผสานทั้ง Online และ Onsite ไม่เสียค่าลงทะเบียน มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งจากส่วนกลางและ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยงานเครือข่ายห้องปฏิบัติการ จำนวนกว่า 500 คน ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วม ส่งผลงานประกวดประเภทการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) จำนวนทั้งสิ้น 90 เรื่อง แบ่งเป็น ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 30 เรื่อง ด้านชันสูตรโรค 13 เรื่อง ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ 14 เรื่อง และด้านภารกิจสนับสนุน 33 เรื่อง" นายแพทย์ศุภกิจ กล่าว

กรมวิทย์ฯ จัดงานมหกรรม DMSc R2R Forum 2022 : R2R สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน