กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือการวิจัยวัคซีนโควิด เอชเอ็กซ์พี จีพีโอแวค (HXP-GPOVac) ขององค์การเภสัชกรรม ระยะที่ 2 ที่จังหวัดนครพนม

19 Aug 2022

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ดร.นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควลคุมโรค และนางบุญนิภา สงคราม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี เข้าร่วมประชุมและติดตามการดำเนินการโครงการวิจัย ระยะที่ 2 เพื่อประเมินความปลอดภัยและความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนเอชเอ็กซ์พี จีพีโอแวค (HXP-GPOVac) ซึ่งผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นสถานที่ดำเนินการวิจัย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือการวิจัยวัคซีนโควิด เอชเอ็กซ์พี จีพีโอแวค (HXP-GPOVac) ขององค์การเภสัชกรรม ระยะที่ 2 ที่จังหวัดนครพนม

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า วัคซีนเอชเอ็กซ์พี จีพีโอแวค (HXP-GPOVac) เป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม และผ่านการวิจัยในระยะที่ 1 ที่แสดงว่ามีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง จึงดำเนินการเริ่มวิจัยในระยะที่ 2 ในกลุ่มอาสาสมัคร เพื่อประเมินความปลอดภัยและความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนในโครงการวิจัย โดยสนับสนุนบริการตรวจ rt-PCR แก่อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ด้วยรถตรวจเคลื่อนที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจ rt-PCR ณ สถานที่ดำเนินการวิจัย สร้างความมั่นใจต่อผลการทดสอบว่าดำเนินการเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย

"โครงการวิจัยดังกล่าว เป็นประโยชน์ และสนับสนุนต่อนโยบายความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ  หากผลการศึกษาแสดงออกมาว่าวัคซีนที่ผลิตในประเทศมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยที่สามารถเทียบเคียง กับวัคซีนที่นำเข้า และมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนไทย และช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ" นายแพทย์ศุภกิจ กล่าว

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือการวิจัยวัคซีนโควิด เอชเอ็กซ์พี จีพีโอแวค (HXP-GPOVac) ขององค์การเภสัชกรรม ระยะที่ 2 ที่จังหวัดนครพนม