กลุ่ม KTIS และ GGC วางศิลาฤกษ์ GKBI ระยะ 2

05 Sep 2022

คณะผู้บริหาร บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด หรือ GKBI นำโดย นายปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการ, นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการ, นายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการ และนายดำรงค์ ภูติภัทร์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ระยะ 2 เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมี ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายอภิชาติ นุชประยูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพ กลุ่ม KTIS เข้าร่วมงาน

กลุ่ม KTIS และ GGC วางศิลาฤกษ์ GKBI ระยะ 2

ทั้งนี้ GKBI เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC บริษัทชั้นนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม Green Flagship Company ของ GC Group และกลุ่ม บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร เพื่อดำเนินงานโครงการ "นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (NBC)" โดยโครงการระยะ 2 นี้ มีมูลค่าการลงทุน 1,430 ล้านบาท ต่อยอดอุตสาหกรรมชีวภาพ และพลังงานสะอาด มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร เพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) และเคมีชีวภาพ (Biochemicals) ที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล้อม

โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ เป็นไบโอคอมเพล็กซ์แห่งแรกของประเทศไทย ที่สอดรับกับแนวนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องตามนโยบายมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยที่ภาครัฐได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทย เป็น Bio Hub ของเอเชียภายในปี 2570 และเป็นโครงการ Bio Hub แห่งแรกของประเทศไทย มีแผนดำเนินการเป็นผู้ผลิตด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ ชีวเคมี และพลาสติกชีวภาพ โดยมีเป้าหมายสู่ธุรกิจพลังงานธรรมชาติที่สะอาดและรักษ์สิ่งแวดล้อม อันเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

รายละเอียดในภาพจากซ้ายไปขวา
คุณอภิชาติ นุชประยูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพกลุ่ม KTIS
คุณวโรภาส กิมชูวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชยกิจ GGC
คุณดำรงค์ ภูติภัทร์ กรรมการผู้จัดการ GKBI
คุณไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการ GKBI
ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS
คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการ GKBI
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ
คุณประพันธ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการ GKBI
คุณวริทธิ์ นามวงษ์ กรรมการ GGC
Mr.Steve Bray Chief Operation Officer, NatureWorks
พลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์ กรรมการ GGC
คุณกัมพล ชัยกิจโกสีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการที่เป็นเลิศ GGC

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit