วิศวะมหิดล พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แก่เยาวชน ร.ร.บุณยศรีสวัสดิ์

17 Aug 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ ว่าที่ร้อยตรีใครทอง วิงห์คำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ร่วมเปิดโครงการ "การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่กระบวนการเทคโนโลยีการศึกษาที่ยั่งยืน" ให้แก่เยาวชนนักเรียน ณ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ต.คลองโยง จ.นครปฐม

วิศวะมหิดล พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แก่เยาวชน ร.ร.บุณยศรีสวัสดิ์

โครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่กระบวนการเทคโนโลยีการศึกษาที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเยาวชนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โดยมี ดร.นิรุทธ์ พรมบุตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ "เทคนิคการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่กระบวนการเทคโนโลยีการศึกษาที่ยั่งยืน" และการบรรยาย เรื่อง "แรงและการเคลื่อนที่" หนึ่งในบทเรียนติวเข้มเข้าระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะทำให้น้องนักเรียนได้พัฒนาทักษะและได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน การนำแรงเสียดทานมาใช้ในชีวิตประจำวัน แรงดันในของเหลว แรงพยุง โมเมนต์ของแรง สนามของแรง ระยะทางและการกระจัด อัตราเร็ว เป็นต้น ช่วยยกระดับความรู้สร้างอนาคต และทำให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย