QTC ปลูกป่าชายเลนปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ

22 Aug 2022

คุณสุรีพร มิตรธรรมณะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการพัฒนาความยั่งยืนและสายงานบริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด ได้ลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน ต้นโปรงแดง เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ ซ่อมแซมต้นไม้ในส่วนที่ตายให้เป็นแนวป้องกันคลื่นลม เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ QTC ในการสร้างความสมดุลย์ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

QTC ปลูกป่าชายเลนปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ