มจพ.แถลงข่าวพร้อมปั้นนักเรียนเตรียมวิศวะฯ ไทย-เยอรมัน เปิดประสบการณ์จริงสร้างดาวเทียมสู่อวกาศ

20 May 2022

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวเปิดงานแถลงข่าวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการสร้างดาวเทียม สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (KNACKSAT 2 TGPS) พร้อมด้วย รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.พงศธร สายสุจริต รักษาการผู้อำนวยการสถานบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

มจพ.แถลงข่าวพร้อมปั้นนักเรียนเตรียมวิศวะฯ ไทย-เยอรมัน เปิดประสบการณ์จริงสร้างดาวเทียมสู่อวกาศ

โครงการ KNACKSAT-2 เป็นโครงการพัฒนาดาวเทียม CubeSat ขนาด 3U (30 x 10 x 10 ซม.) ซึ่งมีพื้นที่ในการบรรจุ Payload 10 ระบบ โดยมีรูปแบบเป็น Ride Sharing Platform ที่แต่ละระบบจะร่วมออกค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาตัวดาวเทียม และการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร โดยมีความร่วมมือกับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ (1) โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. (2) บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) , (AIS) (3) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์มหาชน) (สดร.) (4) ศูนย์วิจัยระบบราง มจพ. (5) กลุ่มวิจัย ASEANSAT ซึ่งประกอบด้วย University Teknologi MARA (UiTM) ,Malaysia University of Perpetual Help , Philippines และ (6) Nepal Academy of Science and Technology (NAST) , Nepal ซึ่งการฝึกอบรมสร้างดาวเทียม (KNACKSAT 2 TGPS) เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย - เยอรมัน ที่สามารถนำไปต่อยอดในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถือเป็นการเปิดประสบการณ์จริงในภารกิจสร้างดาวเทียมสู่อวกาศอีกครั้ง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

มจพ.แถลงข่าวพร้อมปั้นนักเรียนเตรียมวิศวะฯ ไทย-เยอรมัน เปิดประสบการณ์จริงสร้างดาวเทียมสู่อวกาศ