ก.ล.ต. เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 10 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

27 May 2022

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนางสาวเนาวรัตน์ จันทวานิช ผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นผู้แทน ก.ล.ต. เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. และประธานอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

ก.ล.ต. เข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 10 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลองค์กรโปร่งใสเป็นปีที่ 2 เพื่อแสดงเจตจำนงในการเป็นหน่วยงานรัฐที่บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีธรรมาภิบาล รวมทั้งจะมีส่วนเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ ก.ล.ต. ซึ่ง ก.ล.ต. ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 9/2565 https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9290&NewsNo=9&NewsYear=2565&Lang=TH