"พันธมิตรด้านการศึกษา" วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

09 May 2022

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.ประวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัย เดินทางไปยังโรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อร่วม "ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)" นำโดย นายปัญญา  หัตถิ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อเร็ว ๆ นี้

"พันธมิตรด้านการศึกษา" วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

โดยวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษา พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขาวิชานวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรมของครูอีกด้วย

ทั้งนี้คณะผู้บริหารของวิทยาลัย  ได้เดินเยี่ยมชมโรงเรียนสตรีภูเก็ต เพื่อศึกษาดูงาน รวมไปถึงการอัปเดตสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของโรงเรียน สำหรับการนำมาวางแผนเพื่อพัฒนาร่วมกันต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3 อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

"พันธมิตรด้านการศึกษา" วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนสตรีภูเก็ต