บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565" ประเภทรางวัลดีเด่น จากปลัดกระทรวงแรงงาน

14 Dec 2022

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้พิจารณา "รางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565" ให้กับบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565" ประเภทรางวัลดีเด่น จากปลัดกระทรวงแรงงาน

และใน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 - 11.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ คุณพิสิฐ  สัตตะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัท เข้าร่วมรับ "รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565" ประเภทรางวัลดีเด่น จากปลัดกระทรวงแรงงาน

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล "รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565" ประเภทรางวัลดีเด่น จากปลัดกระทรวงแรงงาน